lesreglement

  1. ALGEMEEN

1.1. Iedere cursist moet lid zijn van Tennispadelvereniging ALTV Zoetermeer.

1.1.a. Deelname aan proeftrainingen, kennismakingcursus en clinic vereist geen lidmaatschap.

1.2. Een cursus bestaat uit een vooraf vermeld aantal trainingen.

1.3. Een ieder die wenst deel te nemen aan een cursus kan zich online, mondeling of via social media opgeven.

1.3.a. Door uw opgave gaat u akkoord met het cursus reglement en de financiële consequenties daarvan.

1.4. De cursist zorgt voor gepaste kleding, schoenen en een tennisracket. Voor kennismakers heeft de Tennispadelschool rackets te leen.

1.5. Cursisten en ouders van cursisten zijn er voor verantwoordelijk dat de Tennispadelschool de juiste informatie ontvangt over eventuele medicijngebruik en -of medische problemen die een rol kunnen spelen bij het sporten.

  1. Privacy

2.1. De Tennispadelschool maakt foto’s en vlogt. De Tennispadelschool zal altijd uw toestemming vragen, om u te filmen en te fotograferen.

2.2. We gebruiken uw e-mail adres om met u te communiceren en voor het versturen van de facturen.

2.3. We gebruiken uw geboorte datum en sekse voor het maken van homogene groepen.

2.4. We gebruiken uw adres als wij u niet meer kunnen bereiken via de e-mail of telefoon.

2.5. Indien u geen twee opeenvolgende seizoenen gebruik maakt van de tennis cursus, zullen we uw e-mail adres deleten. Dit doen we ook als u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van het aanbod van de Tennispadelschool.

  1. GROEPEN

3.1. Een cursus bestaat uit een vooraf aangegeven aantal cursisten. De Tennispadelschool behoudt zich het recht voor om van deze groepsgrootte af te wijken met de volgende consequenties:

3.1.a. Bij minder cursisten zal de Tennispadelschool Together in overleg met u het cursus geld of het aantal trainingen aanpassen.

3.1.b. Bij meer cursisten zal het cursus geld worden aangepast.

3.1.c. De indeling voor de cursus wordt bepaald door de Tennispadelschool.

3.1.d. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per e-mail bericht van de Tennispadelschool op welke dag en tijdstip de cursist is ingedeeld voor zijn/haar training.

  1. TRAININGEN EN UITVAL

4.1. De trainingen zullen gegeven worden in de vermelde periode van de inschrijving.

4.2. Indien een cursist zich afmeld voor de cursus na bekendmaking van zijn trainingsuur en dag, is hij/zij verplicht tot betaling van het volledige cursusgeld.

4.2.a. Indien de cursist is geplaatst op een tijdstip/dag die de cursist als verhinderd had opgegeven, kan de cursist de cursus kosteloos annuleren.

4.3. Behoudens tegenbericht van de trainer gaat de training altijd door.

4.4. Van de cursist wordt verwacht dat bij een verhindering om de training bij te wonen hij/zij dit tijdig per telefoon, e-mail, SMS of Whats App meldt bij zijn/haar trainer.

4.5. Blessure en ziekte is voor het risico van de cursist. Er vindt geen restitutie plaats.

4.6. In geval van niet verschijnen van de cursist op de training, wordt de training als gegeven beschouwd.  Indien de cursist zich ook niet heeft afgemeld, kan hij geen aanspraak maken op een inhaal training.

4.7. Inhalen van trainingen kan alleen in dezelfde cursusperiode als waarin de training gemist wordt.

4.8. In geval van afbreken van de cursus door de cursist wordt alleen tot restitutie van het trainingsgeld overgegaan, indien de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een ander betalende cursist.

4.9. In geval van afwezigheid van de trainer wordt de vervallen training op een ander geschikt moment ingehaald of wordt een vervangende trainer ingezet. Indien beide alternatieven niet mogelijk zijn, zal de Tennispadelschool u een alternatief aanbieden of restitutie van het trainingsgeld aanbieden. Het aandeel baanhuur zal ten alle tijden aan de vereniging ALTV Zoetermeer moeten worden betaald. De Tennispadelschool zal de cursisten hierover tijdig informeren per e-mail, SMS of Whats App.

4.10. Indien door weersomstandigheden de training geen doorgang kan vinden, dan wordt de training ingehaald. Het inhalen van trainingen kan op een andere dag en tijd plaatsvinden dan de dag/tijd waarop men gewoonlijk training heeft. De trainer zal het doorgaan én het nieuwe tijdstip tijdig per e-mail, SMS of Whats App kenbaar maken (na overleg met cursisten). Er worden maximaal twee inhaaltrainingen gegeven per cursus.

  1. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Deelname aan de trainingen is voor risico van de cursist. Tennispadelschool Together is niet aansprakelijk voor blessures of ongevallen tijdens de training en ook niet voor eventuele vervolgschade, tenzij ernstige nalatigheid van de Tennispadelschool en/of trainer kan worden aangetoond.

5.2. Tennispadelschool Together is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of en het verlies van eigendommen van de cursist.

  1. BETALING

6.1. Tennispadelschool Together stuurt u een factuur via de mail. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst te gebeuren.

6.2. De kosten voor termijn betaling bedragen € 1 euro per maand.

6.3. Bij het sturen van een tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

6.3. Alle (extra) kosten in verband met het niet tijdig betalen van de factuur zullen op de cursist of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald.

  1. OVERIGE BEPALINGEN

7.1. De inschrijving via internet, mondeling of via de sociale media vormt tezamen met dit cursus reglement de overeenkomst tussen de Tennispadelschool Together en de cursist.

7.2. Over onderwerpen waarin dit cursus reglement niet voorziet, beslist de Tennispadelschool Together